Rem Statement

निर्दिष्ट गर्ने त्यो कार्यक्रम लाइन टिप्पणी हो ।

Syntax:

Rem Text

Parameters:

पाठ:कुनै पाठ जसले कागजातको रूपमा मद्दत गर्दछ ।

टिप प्रतिमा

Rem शब्दकुञ्जीको सट्टामा एकल उद्गरण चिन्हको प्रयोगर्न सक्नुहुन्छ त्यो देखाउनलाई पाठ लाइनमा टिप्पणीहरूहरू्छन् टिप्पणीद्वारा पछ्याइएको यो प्रतीक कार्यक्रम सङ्केतको दायाँबाट सिधै घुसाउन सकिन्छ ।


द्रष्टव्य प्रतिमा

You can use a space followed by the underline character _ as the last two characters of a line to continue the logical line on the next line. To continue comment lines, you must enter "Option Compatible" in the same Basic module.


Example:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    ' ले यहाँ केही पनि प्रकट गर्दैन।
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!