End Statement

खण्ड वा कार्यविधीहरू अन्त्य गर्नुहोस् ।

वाक्य संरचना:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

परामितिहरू:

प्रयोग गर्ने अन्त्य कथन तलदिएको छ:

कथन

अन्त्य:आवश्यकता छैन, तर कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्त्यलाई कार्य-विधि भित्र जुनसुकै ठाउमा प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ।

End Enum: Ends an Enum VBA statement

अन्त्य प्रकार्य:कथनले प्रकार्य अन्त्य गर्दछ ।

End If:खण्डले If...Then...Elseको अन्त्य चिनाउँछ ।

End Property: Marks the end of a Property statement.

End Select: खण्डले चयन केसको अन्त्य चिनाउँछ ।

End Sub:कथनले सबअन्त्य गर्दछ ।

End With: Ends a With statement

उदाहरण:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      मुद्रण गर्नुहोस् "Number from 1 to 5"
    Case 6, 7, 8
      मुद्रण गर्नुहोस् "Number from 6 to 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      मुद्रण गर्नुहोस् "Greater than 8"
    Case Else
      मुद्रण गर्नुहोस् "Outside range 1 to 10"
  End Select
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!