अरू कथनहरू

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose Function

तर्कको सूचीबाट चयन भएको मान फर्काउँछ ।

Declare Statement

DLL फाइलमा उपकार्यतालिका निश्चित र परिभाषित गर्नुहोस् जुन तपाईँले आधारभूतLibreOfficeबाट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहनुहुन्छ ।

End Statement

खण्ड वा कार्यविधीहरू अन्त्य गर्नुहोस् ।

Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary Function

DLLहरू निष्कासन गर्दछ जुन निश्चित कथनहरूद्वारा लोड गरेका हुन्छन् । यदि यसको प्रकार्यहरूबाट एउटा बोलाएको खण्डमा निष्कासित DLL स्वत:रूपमै लोड भएको हुन्छ ।यो पनि हेर्नुहोस्: निश्चित

Function Statement

A function is a block of code which runs when it is called. A function is usually called in an expression.

You can pass data, known as parameters or arguments, into a function. You may pass a parameter by value or by reference. When by reference, modifications applied to the parameter in the function will be sent back to the calling code.

A function usually returns data as a result.

Rem Statement

निर्दिष्ट गर्ने त्यो कार्यक्रम लाइन टिप्पणी हो ।

Stop Statement

आधारभूत कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोक्छ ।

Sub Statement

उपकार्यतालिकाहरू परिभषित गर्दछ ।

Switch Function

मानद्वारा पछ्याइएका अभिव्यक्तिको सूचीकृत गर्दै तर्कहरूको सूची मुल्याङ्कन गर्दछ । स्विच प्रकार्यले मान फर्काउँछ त्यो अभिव्यक्तिसँग संलग्न हुन्छ जुन यो प्रकार्यद्वारा पास हुन्छ ।

With Statement

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Please support us!