On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

कार्यक्रम सङ्केतमा निर्दिष्ट गरेका बिभिन्न रेखाहरूको एउटालाई साखा गर्न यसको सङ्ख्यात्मका अभिव्यक्तको मानमा निर्भर गर्दछ ।

Syntax:

On GoSub/GoTo syntax


On expression GoSub Label1[, Label2[, Label3[,...]]]
On expression GoTo Label1[, Label2[, Label3[,...]]]

Parameters:

expression: Any numeric expression between 0 and 255 that determines which of the lines the program branches to. If expression is 0, the statement is not executed. If expression is greater than 0, the program jumps to the label that has a position number that corresponds to the expression (1 = First label; 2 = Second label)

label: Target line according to GoTo or GoSub structure.

द्रष्टव्य प्रतिमा

,मा जानुहोस् वा GoSub


Example:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sVar =sVar & " From Sub 1 to" : फर्कनुहोस्
Sub2:
  sVar =sVar & " From Sub 2 to" : फर्कनुहोस्
Line1:
  sVar =sVar & " लेबुल१" : , Ende मा जानुहोस्
Line2:
  sVar =sVar & " Label 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!