GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Syntax:


GoSub label[:]

Parameters:

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label in that of the routine it belongs to.

The GoSub statement calls a local subroutine indicated by a label from within a subroutine or a function. The name of the label must end with a colon (":").


 Sub/Function foo
   ' statements
   GoSub label
   ' statements
   Exit Sub/Function
 label:
   ' statements
   Return
 End Sub/Function
चेतावनी प्रतिमा

यदि कार्यक्रमले GoSubद्वारा अग्रसरता नदेखाई फर्काइएको कथनमा सामना गरेमा आधारभूत LibreOffice ले त्रुटि सन्देश फर्काउँछ । निस्कनुहोस् सब वा निस्कनुहोस् प्रकार्य निश्चित गर्न प्रयोग हुन्छ त्यसले अर्को कथन फर्किएर फैलनु भन्दा अगाडि कार्यक्रमले सब वा प्रकार्यलाई छाड्छ ।।


दिएका उदाहरणले GoSubफर्काउँछको वर्णन गर्दछन् । कार्यान्वयन हुदैगरेका कार्यक्रम सेक्सन दुगुना गर्नलाई कार्यक्रमले दुईटा नम्बरहरूको बर्गमूल गणना गर्दछ जसलाई प्रयोगकर्ताद्वारा प्रविष्टि गरिन्छ ।

Example:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(आगत बाकस$ "पहिलो नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्: ","नम्बरआगत"))
  iInputa = Int(आगत बाकस$ "दोस्रो नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्: ","नम्बरआगत"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  iInputa;"को बर्गमूल";iInputc;" हो" मुद्रण गर्नुहोस् ।
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  "को बर्गमूल";iInputb;" हो";iInputc मुद्रण गर्नुहोस्
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!