उफ्रन्छ

दिएका कथनहरू कार्यान्वयन उफ्रन्छन ।

GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

GoTo Statement

Continues program execution within a Sub or Function at the procedure line indicated by a label.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

कार्यक्रम सङ्केतमा निर्दिष्ट गरेका बिभिन्न रेखाहरूको एउटालाई साखा गर्न यसको सङ्ख्यात्मका अभिव्यक्तको मानमा निर्भर गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!