IIf Function

मुल्याङ्कन गरेको अभिव्यक्तिको लोजिकल मानमा निर्भर रहेको दुईटा सम्भाबित प्रकार्य परिणामहरूबाट एउटा फर्काउँछ ।

Syntax:


IIf(अभिव्यक्ति,अभिव्यक्ति सत्य,अभिव्यक्ति झुठो)

Parameters:

अभिव्यक्ति: कुनै अभिव्यक्ति त्यो अभिव्यक्ति मुल्याङ्कन सत्यभएको खण्डमा तपाईँले चाहेको मुल्याङ्कन गर्नलाई प्रकार्यले अभिव्यक्तिको सत्य परिमाण फर्काउँछ,अन्यथा भए यसले अभिव्यक्तिको झुठो परिणाम फर्काउँछ ।

अभिव्यक्ति सत्य, अभिव्यक्ति झुठो: कुनै अभिव्यक्ति,लोजिकल मुल्याङ्कनमा निर्भर रहेको प्रकार्य परिमाणको रूपमा भएका मध्ये एउटा मात्र फर्काउनु पर्नेछ ।

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


REM Returns the maximum of 3 values
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Bad usage of function IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Switch function

Please support us!