अवस्था कथन

दिएका कथनहरू अवस्थामा अधारित छन्

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

अभिव्यक्तिको मानमा निर्भर रहने एक वा एक भन्दा बढी कथन खण्डहरू परिभाषित गर्दछ ।

IIf Function

मुल्याङ्कन गरेको अभिव्यक्तिको लोजिकल मानमा निर्भर रहेको दुईटा सम्भाबित प्रकार्य परिणामहरूबाट एउटा फर्काउँछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!