Hex Function

स्ट्रट्रिङ फर्काउँछ जसले नम्बरको हेक्जाडेसिमल मान प्रतिनीधित्व गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


Hex (नम्बर)

मान फर्काउनुहोस्:

स्ट्रिङ

परामितिहरू:

नम्बर:सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसलाई तपाईँ हेक्जाडेसिमलमा रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleHex
' uses BasicFormulas in LibreOffice Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
' Returns a 32-bit signed integer number from an 8-digit hexadecimal value.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Calculates the 8-digit hexadecimal value out of a 32-bit signed integer number.
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Please support us!