अभिव्यक्ति सङ्केतहरू

यो प्रकार्यले सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिको बिजिय सङ्केत फर्काउँछ ।

Sgn Function

-१ र १ बीचको इन्टेजर नम्बर फर्काउँछ त्यसले यदि नम्बर प्रकार्यलाई पास गरेको खण्डमा यो धनात्मक ऋणात्मक वा शून्य तोक्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!