निश्चित मानहरू

यो प्रकार्यले निश्चित मानहरू फर्काउँछ ।

Abs Function

सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिको निश्चित मान फर्काउँछ ।

Please support us!