Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Fix Function

नम्बरको खण्डिकरण गरेको भाग हटाएर सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिको इन्टिजर मान फर्काउँछ ।

Int Function

नम्बरको इन्टेजर भाग फर्काउँछ ।

Frac Function

Returns the fractional portion of a number.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!