वर्गमूल गणना

वर्गमूल गणना गर्न यो प्रकार्य प्रयोग गर्नुहोस् ।

Sqr Function

सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिको वर्गमूल गणना गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!