अनियमित नम्बरहरू उत्पन्न

दिएका कथनहरू र प्रकार्यहरूले अनियमित नम्बरहरू उत्पन्न गर्दछन् ।

Randomize Statement

Initializes the random-number generator used by the Rnd function.

Rnd Function

० र १ को बीचमा अनियमित नम्बरहरू फर्काउँछ ।

Please support us!