Tan Function

कोणको ट्यान्जेन्ट निर्धारण गर्दछ । कोणल रेडियनमा फर्कन्छ ।

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Syntax:


Tan (Number As Double) As Double

Return value:

Double

Parameters:

नम्बर:कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जुन तपाईँले ट्यान्जेन्ट (रेडियनहरूमा)का लागि गणना गर्नलाई चाहनुहुन्छ ।

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


' यो उदाहरणमा, ति निम्न प्रविष्टिहरू दायाँ-कोण भएको त्रिभुजका लागि सम्भव हुन्छ:
' कोणको विपरित भुजा र कोण(डिग्रीमा) कोणमा आसन्न भूजाको लम्बाइ गणना गर्न:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 पूर्वपरिभाषित चल
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d१ = आगत बाकस$ ("कोणको विपरित भुजाको लम्बाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्: ","विपरित")
    dAlpha = आगत बाकस$ ("कोण अल्फा (डिग्रीहरूमा) घुसाउनुहोस्: ","अल्फा")
    "कोणको आसन्न भुजाको लम्बाइ हो"; (d१ / टेन (dAlpha * पाई / १८०))
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!