Cos Function

कोणको कोसाइन गणना गर्नुहोस् । यो कोण रेडियनले निर्दिष्ट गर्दछ । यसको परिणाम -१ देखि १ को बीचमा पर्दछ ।

Using the angle Alpha, the Cos function calculates the ratio of the length of the side that is adjacent to the angle, divided by the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hypotenuse

Syntax:


Cos (Number As Double) As Double

Return value:

Double

Parameters:

नम्बर: कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति त्यसले रेडियनमा कोण निर्दिष्ट गर्दछ जुन तपाईँ कोसाईनका लागि गणना गर्न चाहनुहुन्छ ।

डिग्रीहरूलाई रेडियनहरूमा रूपान्तरण गर्न, डिग्रीहरूलाई pi/१८०ले गुणन गर्नुहोस् । रेडियनहरूलाई डिग्रीहरूमा रूपान्तरण गर्न १८०/pi ले गुणन गर्नुहोस् ।

डिग्री=(रेडियन*१८०)/pi

रेडियन=(डिग्री*pi)/१८०

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159...

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


' मा दिएका उदाहरणले आगतमा समकोणि त्रिभुजका लागि अनुमति दिन्छ
' ले अर्धब्यास र कोण (डिग्रीहरूमा) र कर्णको लम्बाइ गणना गर्दछ:
Sub ExampleCosinus
' rounded Pi = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d१ = आगत बाकस$ (""आसन्न भुजाको लम्बाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्: ","आसन्न")
    dAngle = आगत बाकस$ ("कोण अल्फा (डिग्रीमा) प्रविष्ट गर्नुहोस्: ","अल्फा")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!