Atn Function

त्रिकोणमितिय प्रकार्य जसले सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिको चाँप स्पर्श रेखा फर्काउँछ । यो फर्किएको मान -Pi/2 देखि +Pi/2 सम्मको दायरामा हुन्छ ।

The arctangent is the inverse of the tangent function. The Atn Function returns the angle "Alpha", expressed in radians, using the tangent of this angle. The function can also return the angle "Alpha" by comparing the ratio of the length of the side that is opposite of the angle to the length of the side that is adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Atn(side opposite the angle/side adjacent to angle)= Alpha

Syntax:


    Atn (Number As Double) As Double
  

Return value:

Double

Parameters:

Number: Any numerical expression that represents the ratio of two sides of a right triangle. The Atn function returns the corresponding angle in radians (arctangent).

रेडियनलाई डिग्रीहरूमा रूपान्तरण गर्नलाई रेडियनलाई १८०/पाई ले गुणन गर्नुहोस् ।

डिग्री=(रेडियन*१८०)/pi

रेडियन=(डिग्री*pi)/१८०

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


    ' ले समकोणि त्रिभुजको गणना गर्नका लागि दिएका उदाहरण
    ' कोण अल्फाको ट्यान्जेन्ट कोण अल्फा:
    Sub ExampleAtn
    ' rounded Pi = 3.14159 पूर्वपरिभाषित अचल हो
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d१ = आगत बाकस$ ("कोणलाई आसन्न भुजाको लम्बाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्: ","आसन्न")
      d२ = आगत बाकस$("कोणको विपरित भुजाको लम्बाइ घुसाउनुहोस्:","विपरित")
      "कोण अल्फा "; (atn (d२/d१) * १८० / पाई); " डिग्री" मुद्रण गर्नुहोस्
    End Sub
  

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!