"+" Operator

दुई अभिव्यक्तिहरू थप्नुहोस् वा संयोजन गर्नुहोस्

वाक्य संरचना:


परिणाम = अभिव्यक्ति१+अभिव्यक्ति२

परामितिहरू:

परिणाम: कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसले थप परिणामहरू समावेश गर्दछ ।

अभिव्यक्ति१, अभिव्यक्ति२:तपाईँ संयोजन वा थप्न चाहनु भएको कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिहरू ।

उदाहरण:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!