"-" Operator

दुईवटा मानहरू घटाउनुहोस्

वाक्य संरचना:


परिणाम = अभिव्यक्ति१ - अभिव्यक्ति २

परामितिहरू:

परिणाम: कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति त्यसले घटाउको परिणाम दिन्छ ।

अभिव्यक्ति१,अभिव्यक्ति२:तपाईँले घटाउनलाई चाहनुभएको कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिहरू ।

उदाहरण:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!