Mathematical Operators

दिएका गणितिय सञ्चालकहरूले आधारभूत LibreOffice मा मद्दत गर्दछन् ।

"-" Operator

दुईवटा मानहरू घटाउनुहोस्

"*" Operator

दुई मानहरू गुणन गर्दछ ।

"+" Operator

दुई अभिव्यक्तिहरू थप्नुहोस् वा संयोजन गर्नुहोस्

"/" Operator

दुई मानहरू भाग गर्नुहोस्

"\" Operator

Performs the integer division on two numbers and returns the result.

"^" Operator

नम्बरको घातलाई बढाउँछ ।

Mod Operator

The MOD operator takes in two numeric expressions and returns the remainder of the division.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!