Or Operator

दुई अभिव्यक्तिहरूमा लोजिकल OR वियोजन सम्पदन गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


परिणाम = अभिव्यक्ति१ वा अभिव्यक्ति २

परामितिहरू:

परिणाम:कुनै सङ्ख्यात्मक चल जसले वियोजनको परिणाम समावेश गर्दछ ।

अभिव्यक्ति१, अभिव्यक्ति२:कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिहरू जसलाई तपाईँ तुलना गर्न चाहनुहुन्छ ।

यदि एउटा मात्रै तुलनात्मक अभिव्यक्ति सत्य भएमा दुई बुलियन अभिव्यक्तिहरूको लोजिकल OR वियोजनले सत्य मान फर्काउँछ ।

यदि दुईटा मध्ये एउटा मात्रै अभिव्यक्तिमा अनुरूप बिट सेट भएको खण्डमा परिणाममा विट अनुसार तुलनात्मक बिट सेट गर्दछ ।

उदाहरण:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!