Not Operator

उल्ट्याइएका बिट मानहरूद्वारा अभिव्यक्ति अस्विकार गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


परिणाम = अभिव्यक्ति नभएको

परामितिहरू:

परिणाम:कुनै सङ्ख्यात्मक चल जसले अस्विकार गरिएको परिणाम समावेश गर्दछ ।

अभिव्यक्ति:तपाईँ अस्विकृत गर्न चाहनु भएको कुनै पनि अभिव्यक्ति ।

जब बुलियन अभिव्यक्ति अस्विकार गरिन्छ, सत्य मान झुठोमा परिवर्तन हुन्छ र झुठो मान सत्यमा परिवर्तन हुन्छ ।

विट अनुसार अस्विकृतिमा प्रत्येक एक एक बिट फर्काएको हुन्छ ।

उदाहरण:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA REM ले -११ फर्काउँछ
    vOut = Not(vC > vD) REM ले -१ फर्काउँछ
    vOut = Not(vB > vA) REM ले -१ फर्काउँछ
    vOut = Not(vA > vB) REM ले ० फर्काउँछ
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!