On Error GoTo ... Resume Statement

त्रुटि आएपछि त्रुटि-ह्यान्डेलिङ कार्यतालिका सक्षम हुन्छ, वा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई पुन: निरन्तरता दिन्छ ।

वाक्य संरचना:

On Error Statement diagram


On {[Local] Error GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

परामितिहरू:

,मा जानुहोस् लेबुल नाम:यदि त्रुटि आएको खण्डमा, यो रेखा "लेबुल नाम"मा सुरु गर्ने त्रुटि ह्यान्डेलिङ कार्यतालिका सक्षम गराउनुहोस् ।

अर्को पुन: निरन्तर गर्नुहोस्:यदि त्रुटि आएको खण्डमा, कार्यक्रम कार्यान्वन कथन सँग जारी राख्दछ जसले त्रुटि भएको कथनलाई अनुशरण गर्दछ ।

0 मा जानुहोस्: हालको कार्यविधीमा त्रुटि ह्याण्डलर असक्षम पार्दछ ।

Local: "On error" is global in scope, and remains active until canceled by another "On error" statement. "On Local error" is local to the routine which invokes it. Local error handling overrides any previous global setting. When the invoking routine exits, the local error handling is canceled automatically, and any previous global setting is restored.

The On Error GoTo statement is used to react to errors that occur in a macro.

उदाहरण:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
Dim iNumber As Integer
Dim iCount As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  #iNumber, "यो पाठको लाइन हो" मुद्रण गर्नुहोस्
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  सन्देश बाकस "सबै फाइलहरू बन्द गरिनेछ",०,"त्रुटि"
End Sub

Please support us!