Erl Function

कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको बेलामा त्रुटि आउने ठाउँमा रेखा नम्बर फर्काउनुहोस् ।

वाक्य संरचना:


Erl

मान फर्काउनुहोस्:

इन्टिजर

परामितिहरू:

द्रष्टव्य प्रतिमा

Erl ले रेखा नम्बर मात्र फर्काउँछ, र रेखा लेबुल फर्काउदैन ।


उदाहरण:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' मा जानुहोस्, त्रुटि ह्यान्डलर सेटअप गर्नुहोस्
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
फाइल अवस्थित नभएको कारणले REM मा त्रुटि
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  सन्देश बाकस "त्रुटि " & err & ": " & error$ + chr(13) + "लाइनमा : " + Erl + chr(13) + अहिले , 16 ,"एउटा त्रुटि रहन गयो"
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!