Time Function

यो प्रकार्यले ढाँचा "HH:MM:SS"मा स्ट्रिङ स्वरूपमा हालको प्रणाली समयलाई फर्काउँछ ।

Syntax:


Time[$][()]

Example:


Sub ExampleTime
    सन्देश बाकस समय,०,"समय चाँही "
End Sub

Please support us!