प्रणाली मिति र समय

दिएका प्रकार्यहरू र कथनहरू सेट गर्नुहोस् वा मिति र समय प्रणालीमा फर्काउनुहोस् ।

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

हालको प्रणाली मिति र समयलाई मिति मा फर्काउँछ ।

Time Function

यो प्रकार्यले ढाँचा "HH:MM:SS"मा स्ट्रिङ स्वरूपमा हालको प्रणाली समयलाई फर्काउँछ ।

Timer Function

सेकण्डहरूको नम्बर निर्दिष्ट गर्ने मान फर्काउँदछ, त्यो मध्यरातबाट व्यतित हुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!