Now Function

हालको प्रणाली मिति र समयलाई मिति मा फर्काउँछ ।

Syntax:


Now

Return value:

मिति

Example:


  Sub ExampleNow
      सन्देशबाकस "यो अहिले हो" & अहिले
  End Sub
note

The Now function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!