CDateToUnoDateTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

वाक्य संरचना:


CDateToUnoDateTime(aDate)

मान फर्काउनुहोस्:

com.sun.star.util.DateTime

परामितिहरू:

aDate: Date value to convert

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!