CDateFromUnoDate Function

Converts a UNO com.sun.star.util.Date struct to a Date value.

वाक्य संरचना:


CDateFromUnoDate(aDate)

मान फर्काउनुहोस्:

मिति

परामितिहरू:

aDate: Date to convert

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!