CDateToUnoDate Function

Returns the date as a UNO com.sun.star.util.Date struct.

वाक्य संरचना:


CDateToUnoDate(aDate)

मान फर्काउनुहोस्:

com.sun.star.util.Date

परामितिहरू:

aDate: Date to convert

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleCDateToUnoDate
    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))
    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!