MkDir Statement

MkDir Statement diagram

डेटा माध्यममा नायाँ डाइरेक्टरी सिर्जना गर्दछ ।

Syntax:


MkDir path

Parameters:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

If the path is not determined, the directory is created in the current directory.

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

76 मार्ग फेला परेन

Example:


Sub ExampleFileIO
' फाइल सङ्गठनको प्रकार्यहरूका लागि उदहरण
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
स्ट्रिङको रूपमा Const sSubDir १ ="Test"
स्ट्रिङका रूपमा Const sFile २ = "Copied.tmp"
स्ट्रिङका रूपमा Const sFile ३ = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  यदि Dir(sSubDir१,१६)="" त्यसपछि ' के डाइरेक्टरी अवस्थित रहन्छ ?
    MkDir sSubDir1
    सन्देश बाकस sFile,0,"डाइरेक्टरी सिर्जना गर्नुहोस्"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  सन्देश बाकस fSysURL(CurDir()),0,"हालको डाइरेक्टरी"
  सन्देश बाकस sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"सिर्जना समय"
  सन्देश बाकस sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"फाइल लम्बाइ"
  सन्देश बाकस sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"फाइल विशेषताहरू"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' उही डाइरेक्टरी पुन: नामकरण गर्नुहोस्
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'सबै विशेषताहरू मेट्नुहोस्
  सन्देश बाकस sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"नयाँ फाइल विशेषताहरू"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
'URLमा प्रणाली मार्ग रूपान्तरण गर्नुहोस्
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  'DOS सँग विराम चिन्ह
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!