MkDir Statement

डेटा माध्यममा नायाँ डाइरेक्टरी सिर्जना गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


MkDir स्ट्रिङको रूपमा पाठ

परामितिहरू:

पाठ:कुनै स्ट्रिङ अभिव्यक्ति जसले सिर्जना गर्नका लागि डाइरेक्टरीको नाम र मार्ग निर्दिष्ट गर्दछ । तपाईँURL सङ्केतप्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।

If the path is not determined, the directory is created in the current directory.

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

76 मार्ग फेला परेन

उदाहरण:


Sub ExampleFileIO
' फाइल सङ्गठनको प्रकार्यहरूका लागि उदहरण
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
स्ट्रिङको रूपमा Const sSubDir १ ="Test"
स्ट्रिङका रूपमा Const sFile २ = "Copied.tmp"
स्ट्रिङका रूपमा Const sFile ३ = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  यदि Dir(sSubDir१,१६)="" त्यसपछि ' के डाइरेक्टरी अवस्थित रहन्छ ?
    MkDir sSubDir1
    सन्देश बाकस sFile,0,"डाइरेक्टरी सिर्जना गर्नुहोस्"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  सन्देश बाकस fSysURL(CurDir()),0,"हालको डाइरेक्टरी"
  सन्देश बाकस sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"सिर्जना समय"
  सन्देश बाकस sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"फाइल लम्बाइ"
  सन्देश बाकस sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"फाइल विशेषताहरू"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' उही डाइरेक्टरी पुन: नामकरण गर्नुहोस्
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'सबै विशेषताहरू मेट्नुहोस्
  सन्देश बाकस sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"नयाँ फाइल विशेषताहरू"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
'URLमा प्रणाली मार्ग रूपान्तरण गर्नुहोस्
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  'DOS सँग विराम चिन्ह
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Please support us!