Seek Statement

Sets the position for the next writing or reading in a file that was opened with the Open statement.

अनियमित पहुँच फाइलहरूका लागि, खोज प्रकार्यले पढिने अर्को रेकर्डको नम्बर फर्काउँछ ।

For all other files, the Seek statement sets the byte position at which the next operation is to occur.

यो पनि हेर्नुहोस्: खोल्नुहोस्, खोज्नुहोस्

वाक्य संरचना:


Seek[#FileNumber], Position (As Long)

परामितिहरू:

FileNumber: The data channel number used in the Open statement.

अवस्था: अर्को पढ्न वा लेख्नका लागि स्थिति । स्थिति १ र २,१४७,४८३,६४७ बीचका नम्बर हुन सक्छन् । फाइलको प्रकार अनुसार, स्थितिले रेकर्डको नम्बर सूचीत गर्दछ (फाइलहरू बाइनरिमा, निर्गत, जोडिएको वा आगत मोड) । फाइलमा पहिलो बाइट स्थिति १मा हुन्छ, दोस्रो बाइट स्थिति २ मा हुन्छ र अरू त्यसरि नै जान्छन् ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

52 खराब फाइल नाम वा नम्बर

Please support us!