Lof Function

खुला फाइलको साइज बाइट्समा फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:


Lof (फाइल नम्बर)

मान फर्काउनुहोस्:

लामो

परामितिहरू:

फाइल नम्बर:कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिले खुला कथनमा निर्दिष्ट गर्ने त्यसले फाइल नम्बरलाई समावेश गर्दछ ।

टिप प्रतिमा

त्यो नखुलेको फाइलको लम्बाइ प्राप्त गर्नलाईFileLenप्रकार्य प्रयोग गर्नुहोस् ।


त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

52 खराब फाइल नाम वा नम्बर

उदाहरण:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
चल REM को रूपमा Dim sText चल हुनु पर्दछ ।
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  सुरुमा १ REM स्थितिमा #iNumber खोज्नुहोस्
  #iNumber,, "This is the first line of text"पाठ सँग REM भर्ने राख्नुहोस्
  #iNumber राख्नुहोस्,, "This is the second line of text"
  #iNumber राख्नुहोस्,, "This is the third line of text"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  "यो पाठको नयाँ लाइन हो"#iNumber,, राख्नुहोस्
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  #iNumber राख्नुहोस्,२०,"This is the text in record 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!