Eof Function

यदि फाइल सूचक फाइलको अन्त्य सम्म पुग्यो भने निर्धारण गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


Eof (इन्टिजरको रूपमा इन्टिजर अभिव्यक्ति)

मान फर्काउनुहोस्:

बुलिएन

परामितिहरू:

इन्टिजर अभिव्यक्ति:कुनै इन्टिजर अभिव्यक्ति जसले खुला फाइलको नम्बर मुल्याङ्कन गर्दछ ।

तपाईँ बितेको फाइलको अन्त्यमा आगत पाउन प्रयास गर्दा त्रुटिहरू बिर्सन EOF प्रयोग गर्नुहोस् । पढ्य बाइटहरूको नम्बरद्वारा फाइल सूचक उन्नत गरेको बेला तपाईँ आगत प्रयोग गर्नुहुन्छ वा फाइलबाट पढ्नलाई कथन लिनुहुन्छ । फाइलको अन्त्य सम्म पुग्दछ, EOFले मान "सत्य" (-१) फर्काउँदछ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

52 खराब फाइल नाम वा नम्बर

उदाहरण:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  #iNumber मुद्रण गर्नुहोस्, "First line of text"
  #iNumber मुद्रण गर्नुहोस्, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!