Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Put# statement to write data to a binary or a random file.


Syntax:

Write Statement diagram


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parameters:

fileNum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression list: Variables or expressions that you want to enter in a file, separated by commas.

यदि अभिव्यक्ति सूची हटाइएको खण्डमा, लेख्नुहोस्स्टेटमेन्ट खाली लाइनलाई फाइलमा थप्छ ।

अभिव्यक्ति सूचीमा नयाँ वा अवस्थित फाइललाई थप्नलाई फाइलनिर्गत वा जोड्नुहोस्मोडमा खोल्नु पर्दछ ।

लेखिएको कथनहरू उद्गार चिन्हद्वारा समावेश गरीन्छ भने अल्पविरामद्वारा छुट्टिएको हुन्छ । यो सूचीमा डेलिमिटरहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छैन ।

Each Write statement outputs a line end symbol as last entry.

Numbers with decimal delimiters are converted according to the locale settings.

Example:

Please support us!