Get Statement

सम्बन्धित फाइलबाट रेकर्ड पढ्दछ, वा चलमा बाइनरि फाइलबाट बाइट्सको अनुक्रम ।

यो पनि हेर्नुहोस्:PUTकथन

वाक्य संरचना:


[#] इन्टिजरको रूपमा फाइल नम्बर, [Position], चल लिनुहोस्

परामितिहरू:

फाइल नम्बर:कुनै इन्टिजर अभिव्यक्ति जसले फाइल नम्बर निर्धारण गर्दछ ।

स्थिति:अनियमित मोडमा फाइल खोल्नका लागि, त्यो तपाईँले पढ्नलाई चाहेको रेकर्ड गरेका नम्बरको स्थिति हो ।

बाइनरि मोडमा खुलेका सबै फाइलहरूका लागि, योस्थितिफाइलमा बाइट स्थिति हो जहाँ पढाई सुरु गरिन्छ ।

यदिस्थितिलाई हटाइएको खण्डमा, फाइलको हालको स्थिति वा हालको डेटा रकर्ड प्रयोग गरिन्छ ।

चल: चलको नाम पढ्नलाई । वस्तु चलहरूको अपवाद सँग तपाईँ जुसुकै चल प्रकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

उदाहरण:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
चल REM को रूपमा Dim sText चल नै हुनुपर्दछ ।
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  सुरुको स्थितिमा १ REM #iNumber खोज्नुहोस्
  पाठ सँग #iNumber,, "This is the first line of text" REM भर्ने लाइन राख्नुहोस्
  #iNumber राख्नुहोस्,, "This is the second line of text"
  #iNumber राख्नुहोस्,, "This is the third line of text"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  #iNumber,,"यो नयाँ पाठ हो"राख्नुहोस्
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  #iNumber राख्नुहोस्,२०,"This is the text in record 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!