फाइल आगत/निर्गत प्रकार्यहरू

Get Statement

सम्बन्धित फाइलबाट रेकर्ड पढ्दछ, वा चलमा बाइनरि फाइलबाट बाइट्सको अनुक्रम ।

Input# Statement

खुल्ला अनुक्रमबद्ध फाइल नामबाट डेटा पढ्दछ ।

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

बाइनरि फाइलमा सम्बन्धित फाइल वा बाइटहरूको क्रमबद्ध रेकर्ड लेख्दछ ।

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc Function

हालको स्थितिलाई खुला फाइलमा फर्काउँछ ।

Seek Function

Returns the position for the next writing or reading in a file that was opened with the open statement.

Eof Function

यदि फाइल सूचक फाइलको अन्त्य सम्म पुग्यो भने निर्धारण गर्दछ ।

Lof Function

खुला फाइलको साइज बाइट्समा फर्काउँछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!