Open Statement

डेटा च्यानल खोल्दछ ।

Syntax:


Open FileName As String [For Mode] [Access IOMode] [Protected] As [#]FileNumber As Integer [Len = DatasetLength]i37502

Parameters:

FileName: Name and path of the file to open. If you try to read a file that does not exist (Access = Read), an error message appears. If you try to write to a file that does not exist (Access = Write), a new file is created.

मोड:कुञ्जी शब्द जसले फाइल मोड निर्दिष्ट गर्दछ । वैध मान: जोडिएको (श्रृङ्खला फाइल जोडिएको),बाइनरि (डेटाले पाउनु र राख्नु प्रयोग गर्दै बाइटहरूद्वारा पहुँच बढाउन सक्छ),आगत(पढ्नकोलागि डेटा च्यानल खोल्छ), निर्गत (लेख्नका लागि डेटा च्यानल खोल्छ) र अनियमित (सम्बन्धित फाइलहरू सम्पादन गर्दछ) ।

आगत निर्गत मोड: कुञ्जी शब्दले पहुँच प्रकार निर्दिष्ट गर्दछ । वैध मान : पढ्न(पढ्ने-मात्र), लेखन(लेखन-मात्र), पढ्न लेख्न (दुबै) ।

सुरक्षित: कुञ्जी शब्दले खोलिसकेपछिको फाइलको सुरक्षा वस्तुस्थिति निर्दिष्ट गर्दछ । वैध मानहरू: बाँडफाड गरिएको (फाइल अर्को अनुप्रयोगहरूमा खुल्न पनि सक्नेछ) पढ्न ताला लगाएको (पठनको बिरुध्द सुरक्षित गरेको फाइल) लेख्न ताला लगाएको (लेखनको बिरुध्द सुरक्षित गरेको फाइल) पढ्न लेख्न ताला लागाएको ( अस्विकृत पहुँच फाइल) ।

फाइल नम्बर:कुनै इन्टिजर अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र डेटा च्यानलको ० देखि ५११सम्मका नम्बर दर्शाउदछ । तपाईँ त्यसपछि फाइल पहुँच गर्नलाई डेटा च्यानलबाट आदेश पास गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो फाइल नम्बर कथन खुल्नुभन्दा पहिले नै तुरुन्तै स्वतन्त्र फाइल प्रकार्यद्वारा गणना गर्न सक्नुपर्दछ ।

DatasetLength: For random access files, set the length of the records.

note

तपाईँले केबल खुला कथन सँग खुलेको फाइलका सामग्रीहरू मात्र परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईँले फाइल खोल्न प्रयास गर्नुभयो भने त्यो पहिलेनै खुलेको हुन्छ, त्रुटि सन्देश पठाउँछ ।


Example:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  #iNumber, "यो पाठको लाइन हो" मुद्रण गर्नुहोस्
  #iNumber मुद्रण गर्नुहोस्, "This is another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!