FreeFile Function

फाइल खोल्नका लागि अर्को उपलब्ध फाइल नम्बर फर्काउनुहोस् । हालै खोलेको फाइलले पहिले नै प्रयोग गरिरहेको फाइल नम्बरको प्रयोग गरेर फाइल खोल्न यो प्रकार्य प्रयोग गर्नुहोस् ।

वाक्य संरचना:


FreeFile

मान फर्काउनुहोस्:

इन्टिजर

परामितिहरू:

यो प्रकार्य खुला कथनमा अगाढि पट्टी तुरुन्तै मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्वतन्त्र फाइलले अर्को उपलब्ध फाइल नम्बर फर्काउँछ तर यसलाई सञ्चित गरेर राख्न सक्दैन ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

67 निकै धेरै फाइलहरू

उदाहरण:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  #iNumber मुद्रण गर्नुहोस्, "First line of text"
  #iNumber मुद्रण गर्नुहोस्, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!