Close Statement

खुल्ला कथन सँग खुलेको निर्दिष्ट फाइल बन्द गर्नुहोस् ।

वाक्य संरचना:


इन्टिजरको रूपमा फाइल नम्बर बन्द गर्नुहोस् [,इन्टिजर को रूपमा फाइल नम्बर२ [,...]]

परामितिहरू:

फाइल नम्बर:कुनै इन्टिजर अभिव्यक्तिले त्यो खुलाकथन सँग खुलेको डेटा च्यानलहरूको नम्बर निर्दिष्ट गर्दछ ।

उदाहरण:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  #iNumber मुद्रण गर्नुहोस्, "First line of text"
  #iNumber मुद्रण गर्नुहोस्, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!