फाइल आगत/निर्गत प्रकार्यहरू

प्रयोगकर्ता-परिचित(डेटा) फाइलहरू सिर्जना र व्यबस्था गर्नलाई फाइल आगत/निर्गत प्रकार्यहरू प्रयोग गर्नुहोस् ।

"सम्बन्धित"फाइलहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्नलाई तपाईँ यि प्रकार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँ निर्दिष्ट गरिएका ति रेकर्ड नम्बरद्वारा निश्चित रेकर्डहरूलाई बचत गर्न र पुन: लोड गर्न सक्नुहुन्छ । फाइल आगत/निर्गत प्रकार्यहरूले फाइल साइज, हालको मार्ग सेटिङहरू, वा फाइल वा डाइरेक्टरीहरूको सिर्जना मितिको रूपमा सूचनासँग तपाईँलाई उपलब्ध गराइएका फाइलहरूको व्यबस्था गर्न मद्दत गर्नेछ ।

note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


खुलेका र बन्द भएका फाइलहरू

फाइल आगत/निर्गत प्रकार्यहरू

फाइलहरू व्यवस्था गर्दा

फाइलहरू व्यबस्थानका लागि प्रकार्य र कथनहरू यहाँ वर्णन गरिन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!