रङ प्रकार्यहरू

यो सेक्सनमा रङहरू परिचित गर्नलाई प्रयोग भएका रनटाइम प्रकार्यहरू वर्णन गर्दछ ।

Blue Function

Returns the blue component of the specified composite color code.

Green Function

Returns the Green component of the given composite color code.

Red Function

Returns the Red component of the specified composite color code.

QBColor Function

पुरानो MS-DOS आधारित प्रोगामिङ् शैलीबाट रङ मानको रूपमा पास भएको रङको RGBरङ सङ्केत फर्काउँछ ।

RGB Function

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

RGB Function [VBA]

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components, according to VBA color formula.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!