InputBox Function

संवादमा प्रोम्प्ट प्रदर्शन गर्दछ जसमा प्रयोगकर्ताले आगत पाठमा प्रयोग गर्न सक्छन । यो आगत चललाई मानाङ्कन गरिन्छ ।

आगत बाकस संवादबाट पाठमा प्रविष्ट गर्ने सुबिधायुक्त तरीकाको कथन हो । 'ठीक छ' बटन क्लिक गरेर वा 'फर्कनुहोस्' थिचेर आगत यकीन गर्नुहोस् । यो आगत प्रकार्य मान फर्किए जसरि फर्काइन्छ । यदि 'रद्द गर्नुहोस्' बाटसंवाद बन्द गर्नुभयो भने,आगत बाकसशून्य-लम्बाइ स्ट्रिङ("")मा फर्काउँछ ।

Syntax:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parameters:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Return value:

स्ट्रिङ

Example:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText =आगत बाकस("कृपया एउटा वाक्यांश प्रविष्ट गर्नुहोस्:","प्रिय प्रयोगकर्ता ")
    संवाद बाकस ( sText , ६४, "वाक्यांशको यकीन ")
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!