पर्दा आगतका लागि प्रकार्यहरू

यो सेक्सनमा पर्दा आगत नियन्त्रण गर्नलाई प्रयोग गरिएका रनटाइम प्रकार्यहरू वर्णन गर्दछ ।

InputBox Function

संवादमा प्रोम्प्ट प्रदर्शन गर्दछ जसमा प्रयोगकर्ताले आगत पाठमा प्रयोग गर्न सक्छन । यो आगत चललाई मानाङ्कन गरिन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!