Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

tip

Use Put# statement to write data to a binary or a random file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Print syntax


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Parameters:

filenum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression: Any numeric or string expression to be printed. Multiple expressions can be separated by a semicolon. If separated by a comma, the expressions are indented to the next tab stop. The tab stops cannot be adjusted.

number: Number of spaces to be inserted by the Spc function.

pos: Spaces are inserted until the specified position.

मुद्रण गर्ने अन्तिम अभिव्यक्ति पछि अल्पविराम वा अर्धविराम मिलाउनुहुन्छ भने, आधारभूत LibreOfficeले आन्तरिक स्म्रितिमा भण्डारण गर्दछ र बिना मुद्रण कार्यक्रम सुचारू रूपले कार्यान्वयन गर्दछ । जब अर्को मुद्रण गर्ने कथन अल्पविराम वा अर्धविराम बिनानै अन्त्यमा जम्काभेट हुन्छन्, मुद्रण गर्न ठीक पारेका सबै पाठ एकै समयमा मुद्रण गरिन्छन् ।

धनात्मक सङ्ख्यात्मक अभिब्यतिहरू खाली स्थानमा अग्रस्थान सहित मुद्रण गरिन्छन् । ऋणात्मक अभिब्यतिहरू अग्रस्थानमा घटाऊ चिन्ह सहित मुद्रण गरिन्छन् । यदि निश्चित दायरा उत्प्लाबन-बिन्दु मानहरूका लागि बढी भयो भने सम्बन्धित सङ्ख्यात्मक अभिब्यति एक्सपोनेन्शल सङ्केतमा मुद्रण गरिन्छन् ।

यदि अभिव्यक्ति निश्चित लम्बाइ भन्दा बढी मुद्रण गरिन्छ भने प्रदर्शनले स्वत: रूपमा नै अर्को लाइनमा बेर्नेछ ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

You can insert the Tab function, enclosed by semicolons, between arguments to indent the output to a specific position, or you can use the Spc function to insert a specified number of spaces.


Example:

Please support us!