स्रोत पाठ घुसाउनुहोस्

आधारभूत IDE सञ्झ्यालमा आधारभूत स्रोत पाठ खोल्दछ ।

तपाईँले चाहेको स्रोत पाठ घुसाउन चाहेको ठाउँमा भएको सङ्केतमा कर्सरलाई राख्नुहोस् र स्रोत पाठ घुसाउनुहोस् प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् । तपाईँले घुसाउन चाहेको आधारभूत स्रोत पाठ सम्मिलित फाइल ईङित गर्नुहोस् र त्यसपछिखोल्नुहोस्क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिमा

स्रोत पाठ घुसाउनुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!