रोक्नुहोस्

चलिरहेको हालको म्याक्रोलाई रोक्छ ।

प्रतिमा

रोक्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!