कम्पाइल गर्नुहोस्

आधारभूत म्याक्रो गाभ्दछ । यदि म्याक्रोले एकल वा कार्यविधि चरणहरू प्रयोग गर्दछ भने तपाईँले म्याक्रोलाई परिवर्तन गरेपछि गाभ्नु आवश्यक हुन्छ ।

Icon Compile

कम्पाइल गर्नुहोस्

Please support us!