घटनाहरू

चयन भएको नियन्त्रण वा संवादका लागि घटना कार्य परिभाषित गर्नुहोस् । प्राप्त घटनाहरू चयन भएका नियन्त्रणको प्रकारमा भर पर्दछ ।

फोकस लिदा

This event takes place if a control receives the focus.

फोकस नष्ट हुदै गर्दा

This event takes place if a control loses the focus.

कुञ्जी थिचिएको

This event occurs when the user presses any key while the control has the focus.

कुञ्जी छोडियो

This event occurs when the user releases a key while the control has the focus.

परिमार्जित

This event takes place, when the control loses the focus and the contents of the control were changed since it lost the focus.

परिमार्जित पाठ

This event takes place if you enter or modify a text in an input field.

परिवर्तित वस्तु स्थिति

This event takes place if the status of the control field is changed, for example, from checked to unchecked.

माउस भित्रपटि

This event takes place when the mouse enters the control.

कुञ्जी दबाएपछि माउस सर्यो

This event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed.

सारेको माउस

This event takes place when the mouse moves over the control.

दबाइएको माउस बटन

This event takes place when the mouse button is pressed while the mouse pointer is on the control.

माउस बटन छोडियो

This event takes place when the mouse button is released while the mouse pointer is on the control.

माउस बाहिरपटि

This event takes place when the mouse leaves the control.

समायोजन

This event takes place when a scrollbar is being dragged.

Please support us!