विच्छेदनविन्दु व्यबस्था गर्नुहोस्

विच्छेदन बिन्दुका लागि विकल्प निर्दिष्ट गर्दछ ।

विच्छेदन बिन्दुहरू

नयाँ बिच्छेद विन्दुका लागि रेखा नम्बर घुसाउनुहोस्, त्यसपछि नायाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

सक्रिय पार्नुहोस्

हालको बिच्छेद विन्दु सक्रिय वा निस्क्रिय पार्नुहोस् ।

पास गणना

Specify the number of loops to perform before the breakpoint takes effect.

नयाँ

निर्दिष्ट लाइन नम्बर विच्छेदन बिन्दुहरू सिर्जना गर्दछ ।

मेट्नुहोस्

चयन गरेका बिच्छेबबिन्दुहरू मेटाउछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!